Liên kết website
News

Quyết định số 172/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2016 của Sở Giao thông vận tải Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên...

24/04/2016

Quyết định số 172/QĐ-SGTVT ngày 09/3/2016 của Sở Giao thông vận tải  Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách  cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.- Phụ lục biểu đồ