Liên kết website
News

Quyết định 463/QĐ-SGTVT - 14/5/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh...

14/05/2021

Quyết định 463/QĐ-SGTVT - 14/5/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm:1. Biểu đồ chạy xe...

Văn bản số 2209/SGTVT-KHTCVT - 10/11/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

10/11/2020

2209/SGTVT-KHTCVT - 10/11/2020 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải File đính kèm: Dữ liệu xe được cấp PH trong T8-T10-2020

Quyết định 618/QD-SGTVT ngày 20/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội...

20/08/2020

Quyết định 618/QD-SGTVT ngày 20/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh liền kề trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Văn bản số 1364/SGTVT-KHTCVT ngày 16/7/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải Qúy II/2020

16/07/2020

Văn bản số 1364/SGTVT-KHTCVT ngày 16/7/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải Qúy II/2020File đính kèm: Danh sách đơn vị kinh doanh và phương tiện đang hoạt...

Quyết định số 257/QĐ-SGTVT ngày 04/5/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội...

04/05/2020

- Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh- Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh 

Văn bản số 739/SGTVT-KHTCVT ngày 22/4/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải tới Qúy I/2020

22/04/2020

Văn bản số 739/SGTVT-KHTCVT ngày 22/4/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải tới Qúy I/2020Phụ lục đính kèm: 

Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô...

03/01/2020

Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm: - Biểu đồ tuyến nội tỉnh...

Công văn 2205/SGTVT-KHTCVT ngày 23/10/2019 cảu Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

23/10/2019

Công văn 2205/SGTVT-KHTCVT ngày 23/10/2019 cảu Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v cung cấp số lượng phương tiện để quản lý thuế trong lĩnh vực vận tải

Văn bản số 1463/SGTVT-KHTCVT ngày 19/7/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Số lượng phương tiện được cấp phù hiệu Qúy II/2019

26/07/2019

Văn bản số 1463/SGTVT-KHTCVT ngày 19/7/2019 của  Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Số lượng phương tiện được cấp phù hiệu Qúy II/2019 File đính kèm: Dữ liệu xe được cấp PH trong Q2 -2019.xls