Liên kết website
News

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10/02/2018

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là ban hành pháp luật, tiếp đến tổ chức thực hiện pháp luật...

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả “Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021”

04/07/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, giáo dục tư tưởng...

TUYÊN TRUYÊN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TẠI HUYỆN IAGRAI VÀ KRÔNG PA

19/04/2017

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương tiện thủy nội địa và tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tránh nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa và phòng...