Liên kết website
News

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ TRA CỨU THÔNG TIN TÊN MIỀN

28/03/2023

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ TRA CỨU THÔNG TIN TÊN MIỀN

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

03/02/2023

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG BÁC HỒ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

02/04/2018

Bác Hồ không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà Người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nên hành chính Nhà nước Việt Nam trên tất cả các mặt như: Xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, lề lối làm việc, kỹ thuật hành...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10/02/2018

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là ban hành pháp luật, tiếp đến tổ chức thực hiện pháp luật...

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả “Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021”

04/07/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, giáo dục tư tưởng...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

29/05/2017

CHUYÊN ĐỀ : PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I. Đặt vấn đề Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

CÂU CHUYỆN BÁC BỎ THUỐC LÁ

24/05/2017

Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh hút thuốc lá rất nhiều. Việc hút thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm...

TUYÊN TRUYÊN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TẠI HUYỆN IAGRAI VÀ KRÔNG PA

19/04/2017

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương tiện thủy nội địa và tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tránh nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa và phòng...

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

16/02/2017

FILE ĐÍNH KÈM: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Sưu tầm : Thu hiền - Sở GTVT)

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về An toàn thông tin

01/09/2015

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về...