Liên kết website
News

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS và qua website https://thongbaorac.ais.gov.vn

16/05/2024

1. Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMSThuê bao có thể phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều...

An Toàn thông tin trong tình hình mới

25/11/2023

An Toàn thông tin trong tình hình mới

Kinh nghiệm xử lý tin giả

25/11/2023

Kinh nghiệm xử lý tin giả

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ TRA CỨU THÔNG TIN TÊN MIỀN

28/03/2023

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ TRA CỨU THÔNG TIN TÊN MIỀN

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

03/02/2023

Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG BÁC HỒ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

02/04/2018

Bác Hồ không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà Người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nên hành chính Nhà nước Việt Nam trên tất cả các mặt như: Xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, lề lối làm việc, kỹ thuật hành...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10/02/2018

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là ban hành pháp luật, tiếp đến tổ chức thực hiện pháp luật...

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả “Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021”

04/07/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, giáo dục tư tưởng...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

29/05/2017

CHUYÊN ĐỀ : PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I. Đặt vấn đề Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

CÂU CHUYỆN BÁC BỎ THUỐC LÁ

24/05/2017

Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh hút thuốc lá rất nhiều. Việc hút thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm...