Liên kết website
News

Công văn số 456/UBND-KTTH ngày 02/03/2023 của UBND tỉnh V/v kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2023

02/03/2023

Công văn số 456/UBND-KTTH ngày 02/03/2023 của UBND tỉnh V/v kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2023

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

13/12/2022

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

Công văn số 2207/UBND-KTTH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022

29/09/2022

Công văn số 2207/UBND-KTTH ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022

Quyết định số 3032/QĐ-TCĐBVN ngày 26/7/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc V/v cho phép chuẩn bị đầu tư công trình năm 2023

26/07/2022

Quyết định số 3032/QĐ-TCĐBVN ngày 26/7/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc V/v cho phép chuẩn bị đầu tư công trình năm 2023

Công văn số 329/UBND-KTTH ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022

24/02/2022

Công văn số 329/UBND-KTTH ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2022

Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

19/12/2021

Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

Quyết định số 3298/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trên hệ thống quốc lộ

20/07/2021

Quyết định số 3298/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trên hệ thống quốc lộ

Văn bản số 211/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021

09/02/2021

Văn bản số 211/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc kế hoạch sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2021

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán, thu chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

17/12/2020

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán, thu chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh

Quyết định số 3653/QĐ-TCĐBVN ngày 24/8/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trên hệ thống Quốc Lộ

24/08/2020

Quyết định số 3653/QĐ-TCĐBVN ngày 24/8/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trên hệ thống Quốc Lộ