Liên kết website
News

Quyết định số 422/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa mở rộng mặt đường, rãnh...

03/02/2023

Quyết định số 422/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa mở rộng mặt đường, rãnh thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km147-Km148, Quốc lộ...

Quyết định số 423/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa mở rộng mặt đường, hệ...

03/02/2023

Quyết định số 423/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa mở rộng mặt đường, hệ thống ATGT  đoạn Km82+700-Km83+300; sửa chữa rãnh dọc đoạn Km99...

Quyết định số 425/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa hư hỏng mặt đường, rãnh...

03/02/2023

Quyết định số 425/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa hư hỏng mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT  các đoạn Km175+730-Km179+150, Quốc...

Quyết định số 468/QĐ-CĐBVN ngày 18/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT ...

03/02/2023

Quyết định số 468/QĐ-CĐBVN ngày 18/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT  các đoạn Km143+500-Km143+600, Km143+800-Km144+400,Km144+700...

Quyết định số 377/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa các cầu Chà Và Km84+893...

19/01/2023

Quyết định số 377/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa các cầu Chà Và Km84+893, cầu Trung Km94+107, cầu Trắng Km103+416, cầu Chư Sê Km155+363 Quốc...

Quyết định số 395/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa các cầu Đăk Seorel...

19/01/2023

Quyết định số 395/QĐ-CĐBVN ngày 17/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: sửa chữa các cầu Đăk Seorel Km333+985, cầu Đăk Saro Km336+695, cầu Đăk Tơ Pò Km344+100, cầu Đăk Phi...

Thông báo mời thầu

02/11/2022

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua xe ô tô như sau: - Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai. - Tên gói thầu: Mua xe ô tô - Tên dự toán mua sắm: ...

THÔNG BÁO:MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

18/09/2021

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh gói thầu xây lắp công trình như sau:- Tên Bên mời thầu: Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai.- Tên gói thầu: Xây lắp công trình.- Tên công trình: Cải tạo hạ tầng...

Thông báo 1582/TB-SGTVT - 21/7/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn...

21/07/2021

Thông báo 1582/TB-SGTVT - 21/7/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km30-Km33 đường tỉnh 666

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa mặt đường từ km9+00 - km11+500, đường tỉnh 670B

01/07/2021

1. Các nhà thầu tham dự đấu thầu: Công ty cổ phần Cát Minh. 2. Thông tin nhà thầu trúng thầu: - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Cát Minh. - Giá trúng thầu: 5.571.899.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm...