Liên kết website
LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN QPPL DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THAM MƯU HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH 
  

Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến
 
Tải Văn bản  Gửi Góp ý
Quyết định: 22/2023/QĐ-UBND - 11/5/2023 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ - UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tụ để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
taive-(1).png download.jpg

Quyết định: 40/2022/QĐ-UBND - 14/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

taive-(1).png download.jpg
Quyết định: 37/2022/QĐ-UBND - 04/11/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Quyết định phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
taive-(1).png download.jpg

Quyết định: 35/2022/QĐ-UBND - 04/10/2022 - UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa ban tỉnh Gia Lai

taive-(1).png download.jpg
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai. taive-(1).png download.jpg
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(1).png download.jpg
Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Quyết định xếp loại đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(1).png download.jpg
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vậ tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(1).png download.jpg
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Ngày 25/6/2020 Ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia La taive-(1).png download.jpg
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive.png download.jpg
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi tên gọi Điều 4 và bổ sung khoản 3 Điều 4 của Quy định về tổ chức  quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai taive-(2).png download.jpg
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Ngày 16/5/2016 Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(2).png download.jpg
Quyết định 02/2012/QĐ-UB ngày 06/01/2012 Ban hành giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá taive-(2).png download.jpg
Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 về việc  bổ sung Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh về việc Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(2).png download.jpg
Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(5).png download.jpg
Quyết định 39/2011/QĐ-UB ngày 28/12/2011 Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải Gia Lai đến năm 2020 taive-(5).png download.jpg
Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 Ban hành Quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật, phạm vi hoạt động đối với phương tiện giao thông thô sơ tham gia giao thông trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(6).png download.jpg
Quyết định 52/2008/QĐ-UB ngày 01/10/2008 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(7).png download.jpg
Chỉ thị 21/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 của Chủ tịch của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh. taive-(8).png download.jpg
Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(8).png download.jpg
Quyết định 108/2007/QĐ-UBND  ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai taive-(9).png download.jpg
Quyết định 94/2007/QĐ-UBND Ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông taive-(10).png download.jpg
Quyết định 91/2007/QĐ-UBND Ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh đổi tên và ủy quyền quản lý hệ thống đường tỉnh taive-(11).png download.jpg
Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai taive-(12).png download.jpg