Liên kết website

THÔNG BÁO THU HỒI GIẤY PHÉP LÁI XE
 
Số Quyết định Ngày ban hành Quyết định và Danh sách thu hồi đính kèm
1194/QĐ-SGTVT 09/6/2021 Quyết định thu hồi Hồ sơ và GPLX hạng B2 của ông Đinh Hồng Thiện
773/QĐ-SGTVT 14/9/2020  Quyết định thu hồi giấy phép lái xe của ông Lê Hoài Đức
593/QĐ-SGTVT 13/8/2020 Quyết định thu hồi GPLX
350/QĐ-SGTVT 21/5/2020 Quyết định thu hồi GPLX; PL
386/QĐ-SGTVT 12/6/2019 Quyết định thu hồi GPLX
13/QĐ-SGTVT 05/01/2018 Quyết định thu hồi GPLX
573/QĐ-SGTVT 31/7/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
516/QĐ-SGTVT 12/7/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
440/QĐ-SGTVT 15/6/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
421/QĐ-SGTVT  05/6/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
415/QĐ-SGTVT 31/5/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
394/QĐ-SGTVT 18/5/2017  Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
392/QĐ-SGTVT 18/5/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
378/QĐ-SGTVT 15/5/2017 Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
322/QĐ-SGTVT 27/4/2017 Quyết định số 322/QĐ-SGTVT ngày 27/4/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
276/QĐ-SGTVT 18/4/2017 Quyết định số 276/QĐ-SGTVT ngày 18/4/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
261/QĐ-SGTVT 11/4/2017 Quyết định số 261/QĐ-SGTVT ngày 14/4/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
251/QĐ-SGTVT  05/4/2017 Quyết định số 251/QĐ-SGTVT ngày 05/4/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
242/QĐ-SGTVT  03/4/2017 Quyết định số 242/QĐ-SGTVT ngày 03/4/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
238/QĐ-SGTVT  31/3/2017  Quyết định số 238/QĐ-SGTVT ngày 31/3/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
138/QĐ-SGTVT 16/02/2017 Quyết định số 138/QĐ-SGTVT ngày 16/02/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
261/QĐ-SGTVT 14/4/2016 Quyết định số 261/QĐ-SGTVT ngày 14/4/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
Danh sách thu hồi  GPLX đính kèm
424/QĐ-SGTVT 23/6/2016 - Quyết định số 424/QĐ-SGTVT ngày 23/6/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
- Danh sách thu hồi 125 GPLX đính kèm
448/QĐ-SGTVT 06/7/2016 Quyết định số 448/QĐ-SGTVT ngày 06/7/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
Danh sách thu hồi 25 GPLX đính kèm
575/QĐ-SGTVT 31/8/2016    Quyết định số 575/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
605/QĐ-SGTVT 13/9/2016    Quyết định số 605/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
746/QĐ-SGTVT 13/10/2016 Quyết định số 746/QĐ-SGTVT ngày 13/10/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
806/QĐ-SGTVT 03/11/2016 Quyết định số 806/QĐ-SGTVT ngày 03/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
808/QĐ-SGTVT 04/11/2016 Quyết định số 808/QĐ-SGTVT ngày 04/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
811/QĐ-SGTVT 07/11/2016 Quyết định số 811/QĐ-SGTVT ngày 07/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
832/QĐ-SGTVT 14/11/2016 Quyết định số 832/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
836/QĐ-SGTVT 14/11/2016 Quyết định số 836/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
846/QĐ-SGTVT 17/11/2016 Quyết định số 836/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
863/QĐ-SGTVT 24/11/2016 Quyết định số 863/QĐ-SGTVT ngày 14/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
876/QĐ-SGTVT 29/11/2016 Quyết định số 876/QĐ-SGTVT ngày 29/11/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
890/QĐ-SGTVT 02/12/2016 Quyết định số 890/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
900/QĐ-SGTVT 06/12/2016 Quyết định số 900/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
904/QĐ-SGTVT 06/12/2016 Quyết định số 904/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
910/QĐ-SGTVT 08/12/2016 Quyết định số 910/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
918/QĐ-SGTVT 09/12/2016 Quyết định số 918/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
919/QĐ-SGTVT 09/12/2016 Quyết định số 919/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
921/QĐ-SGTVT 12/12/2016 Quyết định số 921/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
998/QĐ-SGTVT 29/12/2016 Quyết định số 998/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2016 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
32/QĐ-SGTVT 06/01/2017 Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
33/QĐ-SGTVT 06/01/2017 Quyết định số 33/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
34/QĐ-SGTVT 06/01/2017 Quyết định số 34/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
35/QĐ-SGTVT 06/01/2017 Quyết định số 35/QĐ-SGTVT ngày 06/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
77/QĐ-SGTVT 17/01/2017 Quyết định số 77/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
95/QĐ-SGTVT 20/01/2017 Quyết định số 95/QĐ-SGTVT ngày 20/01/2017 về việc thu hồi Giấy phép lái xe
 
593/QĐ-SGTVT
News