Liên kết website
News

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy II/2023

06/07/2023

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy II/2023Số liệu công khai thực hiện dự toán quý II năm 2023.pdf    

Báo cáo số 106/BC-SGTVT ngày 13/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy IV/2022

16/01/2023

Báo cáo số 106/BC-SGTVT ngày 13/01/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy IV/2022 phụ lục đính kèm

Quyết định số 02/QĐ-SGTVT - 04/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

04/01/2023

Quyết định số 02/QĐ-SGTVT - 04/01/2023 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tảiDự toán thu, chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023...

Báo cáo số 2236/BC-SGTVT - 12/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy III/2022

12/10/2022

Báo cáo số 2236/BC-SGTVT - 12/10/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy III/2022Số liệu công khai thực hiện dự toán quý III năm 2022

Quyết định số 770/QĐ-SGTVT ngày 12/8/2022 của Sở GTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.

12/08/2022

Quyết định số 770/QĐ-SGTVT ngày 12/8/2022 của Sở GTVT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giao thông vận tải.Biểu số 4Biểu số 5

Báo cáo số 1465/BC-SGTVT ngày 12/7/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy II/2022

12/07/2022

Báo cáo số 1465/BC-SGTVT ngày 12/7/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy II/2022CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2022

Báo cáo 771/BC-SGTVT - 14/4/2022 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy I/2022

14/04/2022

Báo cáo 771/BC-SGTVT - 14/4/2022 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy I/2022

Báo cáo 101/BC-SGTVT - 13/01/2022 - sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia lai công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách qúy IV/2021, lũy kế năm 2021

13/01/2022

Báo cáo 101/BC-SGTVT - 13/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy IV/2021, lũy kế năm 2021

Quyết định số 20/QĐ-SGTVT - 06/01/2022 - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải

06/01/2022

Quyết định số 20/QĐ-SGTVT - 06/01/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giao thông vận tải