Liên kết website

Kết quả cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải

24/12/2021
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với các mục tiêu: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh tạo bước chuyển biến mới trong ngành Giao thông vận tải. Trong năm 2021, ban hành Quyết định số 944/QĐ-SGTVT ngày 25 năm 11 tháng 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 ; công tác cải cách hành chính được tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và kế hoạch của Sở đã đặt ra, cụ thể như sau:
- Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC tại Sở; chấp hành nghiêm túc các văn bản quy định về thực hiện TTHC đã được công bố. Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh niêm yết công khai TTHC đổi Giấy phép lái xe được người dân thường xuyên thực hiện tại 16 Bưu cục các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; thông tin cụ thể danh sách 16 TTHC được Sở rút ngắn thời gian thực hiện ( giảm từ  01, 02, 05 và 10 ngày ); công khai thưc hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 19 TTHC, mức độ 4 đối với 23 TTHC trên Trang điện tử của Sở; công khai thông tin tiếp nhận và tiến độ giải quyết các TTHC trên màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động hành chính “ Một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai. Tham mưu công bố danh mục và quy trình 28 TTHC và bãi bỏ 10 TTHC. Đến nay, Sở có
107 thủ tục hành chính trong đó: lĩnh vực vận tải 27 TTHC, lĩnh vực phương tiện người lái 28 TTHC, kết cấu hạ tầng giao thông 09 TTHC, thẩm định thiết kế, dự án 02 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 41 TTHC. Đồng thời, đăng tải 05 TTHC về lĩnh vực Đăng kiểm (thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Đăng kiểm) trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
*  Từ ngày 15/12/2020-14/12/2021 Kỳ trước chuyển sang 437 hồ sơ, nhận 46.248 hồ sơ, hồ sơ chưa đến hạn giải quyết là 319 Hồ sơ (GPLX mất). Đã giải quyết 46.366 hồ sơ (trong đó có 2.995 hồ sơ các loại và 43.371 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và cấp lại GPLX).Sở đã tiến hành giải quyết tiếp nhận và trả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, được 1.699 hồ sơ (1.699/1.764 đạt 92%). 
Sở đã tiến hành cấp đổi GPLX  trong ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đối với các GPLX do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp và các GPLX các tỉnh khác (có dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam) từ. Đồng thời, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở và tại nơi diễn ra sát hạch (các cơ sở đào tạo) luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ cho việc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện đã thực hiện nhận và trả kết quả, là 36.233 Hồ sơ (trong đó nhận là 680 hồ Sơ và trả kết quả là  35.553 hồ sơ)  của Sở.
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch: Năm 2021, Sở đã triển khai tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ thực hiện BCCI của Sở đạt trên 80%; dịch vụ công trưc tuyến cấp độ 4 đạt 92%. Công tác rà soát, xây dựng văn bản được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế nên các công việc của Sở. Đặc biệt Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC, làm hài lòng các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC tại Sở.
(Tin Văn phòng - Sở GTVT Gia Lai)

Các tin khác

News