Liên kết website

Kết quả Cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Giao thông Vận tải

21/12/2020
Năm 2020, Sở Giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 như: đơn giản hóa, rút ngắn thời gian; thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, chất lượng phục vụ….Thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg như: triển khai kế hoạch CCHC; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Trong công tác CCHC đạt được kết quả khả quan trong cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước…với kết quả đạt được như sau:
1. Cải cách thể chế :
Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT hết hiệu lực hoặc các văn bản không còn phù hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản mới và xem xét, bãi bỏ  văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng được yêu cầu thực tế.  
1.1 Tham mưu ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/ 2020  về Ban hành quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND Ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh).
1.2 Ngày 20/11/2020, Sở Giao thông vận tải có Tờ trình số 2286/TTr-SGTVT trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1.3 Tờ trình số 2440 /TTr-SGTVT Về việc ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh).
1.4 Đề nghị bãi bỏ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phù hợp với văn bản của Chính phủ
2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thực hiện Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định. Các TTHC được thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ theo các quy định hiện hành. Tham mưu trình UBND tỉnh công bố mới  09 TTHC; sửa đổi bổ sung 10 TTHC và bãi bỏ 12 TTHC.Niêm yết công khai 96 thủ tục hành chính ( 93 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và 03 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa liên thông” )
Để các tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh với các quy định của TTHC, Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh niêm yết công khai một số TTHC trong đổi Giấy phép lái xe được người dân thường xuyên thực hiện tại 16 Bưu cục các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; thông tin cụ thể danh sách 16 TTHC được Sở rút ngắn thời gian thực hiện ( giảm từ  02 ;03 ;05 đến 10 ngày) và giải quyết trong ngày; công khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối và mức độ 4 trên Trang điện tử của Sở và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; công khai thông tin tiếp nhận và tiến độ giải quyết các TTHC trên màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở, số điện thoại của Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và qua điện thoại Sở.
Duy trì nề nếp cơ chế hành chính một cửa, từ ngày  15/12/2019-14/12/2020 như sau:
Số mới tiếp nhận trong kỳ: 64.271 hồ sơ (trực tuyến: 2.353 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 61.918 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 471 hồ sơ
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 64.163 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 64.039 hồ sơ đúng hạn: 124 hồ sơ, quá hạn: 00 hồ sơ
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.752 hồ sơ chiếm 67,7%); có 286 hồ sơ trên trang 1 cửa quốc gia. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua hình thức Zalo với 600 hồ sơ.
- Rút ngắn thời gian giải quyết 64.039 hồ sơ đã tiết kiệm chi phí hơn 1 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân (tiết kiệm chi phí đi lại).
3. Về cải cách  tổ chức bộ máy và công vụ, công chức:
Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai và Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, Sở đã thực hiện công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng công chức và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định. Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp bộ máy biên chế của Sở theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP; trong năm cử 01 công chức đi học cao cấp lý luận chính trị, 04 công chức bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, 02 công chức bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 28 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khác; Thực hiện bổ nhiệm lại đối với 07 công chức, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề cho 37 công chức.
4. Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ, Sở đã thực hiện công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện. Thực hiện cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; thực hiện triệt để việc tiết kiệm trong sử dụng điện; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm; trình, duyệt văn bản trước khi ban hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành... cập nhật thường xuyên các văn bản mới của cấp trên trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính.
  5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước :
Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý văn bản điều hành hoạt động ổn định, bảo đảm 100% văn bản và tài liệu được trao đổi thông qua hệ thống mạng; cập nhật, đăng tải kịp thời các thông tin liên quan đến các lĩnh vực GTVT: Lịch sát hạch cấp GPLX hàng tháng, lịch trình vận chuyển hành khách các tuyến vận tải trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông, thủ tục hành chính, các dịch vụ công mức độ 2, 3,4...trên trang thông tin điện tử của Sở; tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống một cửa hiện đại trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; Sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy trình ISO áp dụng cho các TTHC đang áp dụng tại Sở khi có thay đổi, bổ sung hoặc công bố mới.
Công tác cải cách TTHC của Sở được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả với các phòng và đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, góp phần giải quyết hồ sơ đúng hoặc trước hẹn tạo lòng tin cho người thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai,theo đó có 92/96 TTHC xây dựng rút ngắn 30% thời gian giải quyết; đồng thời thực tế đã giải quyết rút ngắn 16 TTHC trong ngày về giấy phép lái xe và vận tải.
Năm 2021, để  thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra.
Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác;thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cải cách hành chính. Xác định mục tiêu và hành động ngay từ đầu năm 2021, Lãnh đạo Sở Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong từng lĩnh vực chuyên môn của các phòng để phấn đấu triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện theo cơ chế “Một cửa” của Sở tại Trung tâm hành chính công theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 và Thông tư Số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Nhà nước của Sở; chú trọng tuyên truyền tổ chức và cá nhân thực hiện giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp đô 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
                                                                                                  (Tin Văn phòng - Sở GTVT Gia Lai)

Các tin khác

News