Liên kết website
News

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

06/06/2017

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính được Sở GTVT xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp với việc triển khai nhiều giải pháp...

MÔ HÌNH “MỘT CỬA HIỆN ĐẠI” BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

29/04/2016

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ và hướng tới một nền hành chính Nhà nước văn minh, hiện đại và triển khai Văn bản số 33/TB-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND...

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI

05/02/2016

“Đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, giảm tối đa sự phiền hà về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân khi...