Liên kết website
News

KẾT QUẢ CCHC QUÝ I NĂM 2020

20/03/2020

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-SGTVT về việc ban hành Kế hoạch cải...

Kết quả Cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Giao thông Vận tải

31/12/2019

Năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Hội thi “giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019

15/10/2019

Triển khai Kế hoạch Liên tịch số 13/KHLT-CĐVC-SNV ngày 26/7/2019 giữa Công đoàn Viên chức và Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”; Công đoàn Sở Giao...

KẾT QUẢ CCHC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

02/10/2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra trong 9 tháng đều được triển khai và hoàn thành đúng...

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIAO THÔNG-VẬN TẢI

24/04/2019

Trong 2 ngày (9 và 10-4), Đoàn kiểm cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh do ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giao thông-Vận tải. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã...

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

15/01/2019

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh...

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIA LAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

08/08/2018

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính được Sở giao thông vận tải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp với việc triển khai...

KẾT QUẢ CCHC QUÝ II NĂM 2018

04/06/2018

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra trong năm đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế...

KẾT QUẢ CCHC QUÝ I NĂM 2018

19/03/2018

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã chỉ đạo quyết liệt và đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực của ngành; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 và phân công trách...

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

18/01/2018

Năm 2017, Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi...