Liên kết website
News

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại Sở Giao thông vận tải

10/07/2023

Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023. và các Kế...

Thông báo: Triển khai quét mã QR code tra cứu thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

25/11/2022

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, Sở Giao thông vận tải thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính quét mã QR code và thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa...

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Giao thông vận tải

01/08/2022

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022, Sở đã ban hành Quyết định số Quyết định số 1061/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính...

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

06/04/2022

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022, Sở đã ban hành Quyết định số Quyết định số 1061/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính...

Kết quả cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải

24/12/2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với...

Cải cách thủ tục hành chính trong Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

16/08/2021

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách...

Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

17/06/2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với...

Kết quả Cải cách hành chính quý I năm 2021

17/03/2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với...

Kết quả Cải cách hành chính năm 2020 tại Sở Giao thông Vận tải

21/12/2020

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh...

KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

03/07/2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra trong 6 tháng đều được triển khai và hoàn thành đúng...