Liên kết website
News

Quyết định 506/QĐ-SGTVT - 16/5/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh...

16/05/2022

Quyết định 506/QĐ-SGTVT - 16/5/2022 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm:1. Biểu đồ chạy xe...

Quyết định 463/QĐ-SGTVT - 14/5/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh...

14/05/2021

Quyết định 463/QĐ-SGTVT - 14/5/2021 - Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm:1. Biểu đồ chạy xe...

Quyết định 618/QD-SGTVT ngày 20/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội...

20/08/2020

Quyết định 618/QD-SGTVT ngày 20/8/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh liền kề trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 257/QĐ-SGTVT ngày 04/5/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội...

04/05/2020

- Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh- Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh 

Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô...

03/01/2020

Quyết định số 03/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở GTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai.File đính kèm: - Biểu đồ tuyến nội tỉnh...

Quyết định số 373/QĐ-SGTVT ngày 10/6/2019 của sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội...

10/06/2019

Quyết định số 373/QĐ-SGTVT ngày 10/6/2019 của sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai File đính kèm: - Tuyến...

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

18/04/2018

Quyết định số 770/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc công bố biểu đồ chạt xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Gia Lai Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải...