CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

Ngày đăng bài: 31/10/2018
Thực hiện Công văn số 11726/BGTVT-TTCNTT ngày 15/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai sử dụng chính thức phần mền dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia;
Theo đó, từ 9h00 ngày 01tháng 11 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải triển khai chính thức 60/65 thủ tục hành chính (danh mục gửi kèm) lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia trên toàn quốc.

Các thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia gồm:
1. Thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: 28 tên dịch vụ TTHC
- Nhóm thủ tục Việt Nam- Lào (09);
- Nhóm thủ tục Việt Nam- Campuchia (09);
- Nhóm thủ tục Việt Nam- Lào - Campuchia  (CLV) (10).
STT Tên TTHC STT Tên dịch vụ
I. (Nhóm thủ tục Việt Nam- Lào)
1 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào  cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)         01 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào  cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)
2  
 
Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào
 
 
 02
Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào hết hạn.
 
 03
Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào bị hư hỏng.
  04 Cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) khi Giấy phép liên vận Việt – Lào bị mất.
3 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , hợp tác xã trên lãnh thổ Lào.  
  05
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , hợp tác xã trên lãnh thổ Lào.
 
 
 

4
 
 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào hết hạn hoặc bị hư hỏng, mất mát
 
 

06
 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào hết hạn .
 
07
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào do bị hư hỏng.
 
 08
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào khi giấy phép liên vận Việt- Lào do mất mát.
5 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Lào lưu trú tại Việt Nam. 09