CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày đăng bài: 15/01/2019
Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020 như: đơn giản hóa, rút ngắn thời gian; thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, chất lượng phục vụ….Thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg như: triển khai kế hoạch CCHC; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Trong công tác CCHC đạt được kết quả khả quan trong cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước…với kết quả đạt được như sau:


1. Cải cách thể chế : Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT hết hiệu lực hoặc các văn bản không còn phù hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thực hiện Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định. Các TTHC được thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ theo các quy định hiện hành. Trong năm đã trình UBND tỉnh công bố các TTHC 16 TTHC mới và Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính sau thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Niêm yết công khai 98 thủ tục hành chính ( 95 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và 03 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa liên thông” )  trong đó: lĩnh vực vận tải 30 TTHC, lĩnh vực phương tiện người lái 32 TTHC, kết cấu hạ tầng giao thông 10 TTHC, thẩm định thiết kế, dự án 03 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 23 TTHC. Đồng thời, đăng tải 05 TTHC về lĩnh vực Đăng kiểm (thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Đăng kiểm trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài việc công khai các thông tin bắt buộc theo quy định tại Thông Tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 về Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và để các tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh với các quy định của TTHC, Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh niêm yết công khai một số TTHC trong đổi Giấy phép lái xe được người dân thường xuyên thực hiện tại 16 Bưu cục các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; thông tin cụ thể danh sách 16 TTHC được Sở rút ngắn thời gian thực hiện ( giảm từ  02 đến 03 ngày ) và giải quyết trong ngày; công khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối và mức độ 4 trên Trang điện tử của Sở và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; công khai thông tin tiếp nhận và tiến độ giải quyết các TTHC trên màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đăng tải các thông tin cần thiết như lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe, lộ trình cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa tại Bảng thông báo chung của cơ quan và trước cổng Sở. Công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở, số điện thoại của Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và qua điện thoại Sở đã tiếp nhận và giải quyết 45 ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp, mọi ý kiến đều được xử lý kịp thời, đúng quy định.
Tham mưu trình UBND tỉnh công bố 16 thủ tục hành chính mới và Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính sau thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Trong năm 2018 đã giải quyết 46.152 hồ sơ của Sở, trong đó có 6.967 hồ sơ các loại và 39.185 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và cấp lại GPLX. Theo đó, Sở đã tiến hành giải quyết thủ tục hành chính vận tải trong ngày 6.746 hồ sơ (lĩnh vực vận tải nộp trực tiếp 2.889 hồ sơ, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 3.857 hồ sơ); cấp đổi giấy phép lái xe trong ngày là 4.019 hồ sơ; Trả kết quả qua dịch vụ công ích 3.061 hồ sơ; cấp mới GPLX sau khi sát hạch 2 giờ GPLX  13.529 hồ sơ.
*  Dịch vụ công trực tuyến:
Ngay từ đầu năm 2018 đã ban hành để nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: Văn bản số 126/SGTVT-VP ngày 22 tháng 01  năm 2018 gửi báo Gia lai về đăng đăng ký Thông báo tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở. Đồng thời, gửi Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố Tuyên truyền và hướng dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3, 4 tại Sở GTVT.
- Tổng số DVCTT mức độ 3: 01 TTHC  từ đầu năm đến nay không phát sinh hồ sơ nào.
- Tổng số DVCTT mức độ 4: 23 TTHC: đã triển khai tiếp nhận và trả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, được 3.857 hồ sơ (đạt 3.857/5.719 chiếm 67,4%). (Từ 01/5/2018 bắt đầu triển khai cấp giấy phép liên vận CLV trên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Nên tỷ lệ thực hiện và trả giấy phép CLV qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được tính từ 01/5 đến nay).
Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia lai, đã đến xã Ia Băng huyện Đăk Đoa tỉnh Gia lai để cấp đổi Giấy phép lái xe cho người dân. Sở đã tiến hành cấp đổi và in GPLX sau 2 giờ tại xã đối với Giấy phép lái xe. Kết quả Sở đã nhận 157 hồ sơ và in trả trực tiếp cho người dân Giấy phép lái xe mới. Đây là một trong những điểm nhấn về CCHC của Sở nhằm tạo mọi thuận lợi nhất cho người dân. Đồng thời được nhân dân đánh giá cao việc triển khai mô hình này tại các điểm vùng sâu,  vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 276/TB- SGTVT ngày 23/2/2018 ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc triển khai sử dụng chính thức phần mền dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia, Theo đó, từ 9h00 ngày 01tháng 11 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải triển khai chính thức 60/65 thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia trên toàn quốc. Thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 28 tên dịch vụ TTHC;  thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải: 37 tên dịch vụ TTHC .
3. Về cải cách  tổ chức bộ máy và công vụ, công chức:
Trình UBND xem xét và phê duyệt Đề án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế của Sở; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/20062/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/ NĐ-CP của Chính Phủ năm 2017.
Thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, Sở đã kiện toàn bộ máy hoạt động của Sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định. Cử Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Vận tải đi học thạc sỹ ngành Tổ chức và quản lý vận tải tại Trường Đại học Giao thông vận tải.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của cấp trên, gắn với công tác giáo dục đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra công chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải...
4. Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ, Sở đã thực hiện công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ số 612 /QĐ-SGTVT ngày 8 tháng 8 năm 2018 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai.Thực hiện cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; thực hiện triệt để việc tiết kiệm trong sử dụng điện; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm; trình, duyệt văn bản trước khi ban hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành... cập nhật thường xuyên các văn bản mới của cấp trên trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính.
5. Hiện đại hóa hành chính
Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý văn bản điều hành hoạt động ổn định, bảo đảm 100% văn bản và tài liệu được trao đổi thông qua hệ thống mạng; cập nhật, đăng tải kịp thời các thông tin liên quan đến các lĩnh vực GTVT: Lịch sát hạch cấp GPLX hàng tháng, lịch trình vận chuyển hành khách các tuyến vận tải trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông, thủ tục hành chính, các dịch vụ công mức độ 2, 3,4...trên trang thông tin điện tử của Sở; tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống một cửa hiện đại trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.
Năm 2019, để  thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động của năm 2019 là:  "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"
Xác định mục tiêu và hành động ngay từ đầu năm 2019, Lãnh đạo Sở đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong từng lĩnh vực chuyên môn của các phòng để phấn đấu triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính; tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế “Một cửa” của Sở tại Trung tâm hành chính công theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư Số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước của Sở; chú trọng tuyên truyền tổ chức và cá nhân thực hiện giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp đô 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
                                                                                             (Tin Văn phòng - Sở GTVT Gia Lai)
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai