Liên kết website
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan
STT Tên cơ quan Tên tài khoản
01 Sở Giao thông vận tải sgtvt@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử các phòng/ban 
STT Tên các phòng/ ban Tên tài khoản
01 Văn phòng Sở vp.sgtvt@gialai.gov.vn
02 Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông kchtgt.sgtvt@gialai.gov.vn
03 Phòng Quản lý Phương tiện & Người lái qlptnl.sgtvt@gialai.gov.vn
04 Thanh tra Sở tt.sgtvt@gialai.gov.vn
05 Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông qlclctgt.sgtvt@gialai.gov.vn

3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân
STT Họ và tên Tên tài khoản
03 Đoàn Hữu Dũng dungdh.sgtvt@gialai.gov.vn
04 Trần Đình Sơn sontd.sgtvt@gialai.gov.vn
05 Nguyễn  Đức  Thắng thangnd.sgtvt@gialai.gov.vn
06 Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt.sgtvt@gialai.gov.vn
07 Phan Thu Hương huongpt.sgtvt@gialai.gov.vn
08 Tăng Xuân Kiên kientx.sgtvt@gialai.gov.vn
09 Lê Ngọc Hữu huuln.sgtvt@gialai.gov.vn
10 Đặng Hoàng Bảo baodh.sgtvt@gialai.gov.vn
11 Trần Công Thuận thuantc.sgtvt@gialai.gov.vn
12 Hà Anh Thái thaiha.sgtvt@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Bá Minh minhnb.sgtvt@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Đăng Hưng hungnd.sgtvt@gialai.gov.vn
15 Đoàn Đức Mạnh manhdd.sgtvt@gialai.gov.vn
16 Trịnh Quang Hải haitq.sgtvt@gialai.gov.vn
17 Trần Trung Kiên kientt.sgtvt@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Hữu Cường cuongnh.sgtvt@gialai.gov.vn
19 Kpa Hoàng Như Ý ykhn.sgtvt@gialai.gov.vn
20 Trần Hoàng Phương Uyên uyenthp.sgtvt@gialai.gov.vn
21 Lê Bích Thị Liễu lieult.sgtvt@gialai.gov.vn
22 Hồ Thị Thu Hà hahtt.sgtvt@gialai.gov.vn
23 Trần Thị Hồng hongtt.sgtvt@gialai.gov.vn
24 Võ Thị Thanh Hương huongvtt.sgtvt@gialai.gov.vn
25 Trương Diệp Phúc Hậu hautdp.sgtvt@gialai.gov.vn
26 Đào Thị Yến Nhi nhidty.sgtvt@gialai.gov.vn
27 Lê Minh Trí trilm.sgtvt@gialai.gov.vn
28 Trần Thái Kiên thaikient.sgtvt@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Văn Quang quangnv.sgtvt@gialai.gov.vn
30 Hoàng Nguyên Lưu luuhn.sgtvt@gialai.gov.vn
31 Phan Hồ Hải haiph.sgtvt@gialai.gov.vn
32 Dương Phú Thịnh thinhdp.sgtvt@gialai.gov.vn
33 Lê Minh Thịnh thinhlm.sgtvt@gialai.gov.vn
34 Vũ Mạnh Tuấn tuanvm.sgtvt@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Trung Sơn sonnt.sgtvt@gialai.gov.vn
36 Chu Văn Hùng hungcv.sgtvt@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Đình Huệ huend.sgtvt@gialai.gov.vn
38 Trần Duy Mẫn mantd.sgtvt@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Thị Quế quent.sgtvt@gialai.gov.vn
40 Huỳnh Phước Quang Tường tuonghpq.sgtvt@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Minh Vũ vunm.sgtvt@gialai.gov.vn
42 Võ Nhật Quang quangvn.sgtvt@gialai.gov.vn
43 Võ Ngọc Hải haivn.sgtvt@gialai.gov.vn
sep-(2).png
Lịch sử hình thành và phát triển >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức >> Chức năng nhiệm vụ >>
Hộp thư điện tử >>  
//]]>