Liên kết website
News

Văn phòng Sở

21/09/2022

1. Chức năng:a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở, gồm: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; công tác pháp chế; thi đua, khen...

Thanh Tra Sở

20/09/2022

1. Chức năng: Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

18/09/2022

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện, chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông, khoa học công nghệ và môi trường giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

18/09/2022

1. Chức năng:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa. 

Phòng Quản Lý kết cấu hạ tầng giao thông

18/09/2022

1. Chức năng:Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (bến thủy nội địa, bến khách ngang sông) trên địa bàn tỉnh và trực tiếp quản lý hệ thống đường tỉnh...