Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Ký hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
03/2022/TT-BTP 10/02/2022 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL.
08/2022/TT-BCA 27/01/2022 quy định về danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
510/QĐ-BCA-V05 20/01/2022 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
124/2021/TT-BCA 28/12/2021 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ...
108/2021/TT-BTC 08/12/2021 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng...
123/2021/TT-BQP 20/09/2021 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá...
122/2021/TT-BQP 20/09/2021 122/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối...
04/2021/TT-BTP 21/06/2021 04/2021/TT-BTP ngày 21/06/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về...
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 874/QĐ-BTTTT ngày 17/06/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
02/2021/TT-BNV 11/06/2021 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch...
2666/QĐ-BYT 29/05/2021 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần...
10/2020/TT-BT 20/02/2020 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
108/TB-BQL 23/06/2017 Thông báo số 108/TB-BQL ngày 23/6/2017 của BQL dự an ĐTXD DD &CN tỉnh về Kết quả lựa chon nhà thầu và thỏa thuận khung các gói...
293/2016/TT-BTC 15/11/2016 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử...