You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng bài: 25/03/2020
Năm 2019, Sở Giao thông vận tải Gia Lai được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính khối các sở, ngành tỉnh, ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực của Sở với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Sở Giao thông vận tải luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công ...1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:
Căn cứ chương trình CCHC của Tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm với các mục tiêu: Tập trung chỉ đạo điều hành; xây dựng và thực hiện các văn bản  QPPL; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CC; cải cách tài chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nắm vững từng nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu cải cách hành chính trong năm để triển khai thực hiện tốt. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính giữa Văn phòng với các phòng chuyên môn và giữa phòng chuyên môn với các cơ quan, đơn vị có liên quan; đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được triển khai bằng nhiều hình thức: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử, trong các cuộc họp giao ban, trên trang hệ thống của Sở, phát hành tờ rơi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh...
2. Cải cách thể chế :
Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT,Trong năm 2019 tham mưu UBND tỉnh xem xét, bãi bỏ 09 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải do UBND tỉnh ban hành.     
Ngoài ra, Sở đã tham gia đầy đủ và chất lượng về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan của Tỉnh và của Trung ương xây dựng.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
Sở đã trình và được UBND tỉnh công bố mới 18 TTHC và bãi bỏ 22 TTHC và cập nhật kịp thời các TTHC trên Trang thông tin điện tử.
Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai . Các quy trình xây dựng được thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó có 95/99 TTHC xây dựng rút ngắn 30% thời gian giải quyết; đồng thời thực tế đã giải quyết rút ngắn 20 TTHC trong ngày về giấy phép lái xe và vận tải.
Trong năm đã giải quyết 51.675 hồ sơ của Sở, trong đó có 5.652 hồ sơ các loại và 46.023 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và cấp lại GPLX.  Sở đã hợp đồng với Bưu điện về vận chuyển hồ sơ và kết quả 02 lần/ ngày để kịp thời giải quyết TTHC mỗi ngày hơn 120 hồ sơ;
Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong ngày: Trong năm 2019, Sở đã giải quyết được 31.297 hồ sơ ( cắt giảm thời gian giải quyết từ 02; 03; 05 đến 10 ngày so với thời gian quy định đối với từng loại TTHC);Trong đó, cấp đổi GPLX do Sở Giao thông vận tải Gia Lai quản lý và các GPLX các tỉnh khác (có dữ liệu trong hệ thống phần mền quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam) là 14.389 Hồ sơ. Lĩnh vực vận tải giải quyết trong ngày 4.636 Hồ sơ. Cấp mới GPLX sau khi sát hạch 2 giờ 12.272  hồ sơ.
*  Dịch vụ công trực tuyến: Để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Sở đã ban hành Thông báo số 2320 /TB-SGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến do Bộ Giao thông vận tải xây dựng trong  lĩnh vực đổi GPLX Quốc tế, kết cấu hạ tầng giao thông và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đồng thời, tại Bộ phận Một cửa thường xuyên phát tờ rơi hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho các cá nhân và doanh nghiệp để dễ tiếp cận và thực hiện. Sở đã tiến hành giải quyết thủ tục hành chính vận tải trong ngày 4.117 hồ sơ (lĩnh vực vận tải nộp trực tiếp 1.451 hồ sơ, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 2.666 hồ sơ, chiếm 65%).
3. Về cải cách  tổ chức bộ máy và công vụ, công chức:
Trình UBND xem xét và phê duyệt Đề án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế của Sở; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/ NĐ-CP của Chính Phủ năm 2017. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của cấp trên, gắn với công tác giáo dục đạo đức công vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra công chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải...
4. Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ, Sở đã thực hiện công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện. Thực hiện cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; thực hiện triệt để việc tiết kiệm trong sử dụng điện; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm; trình, duyệt văn bản trước khi ban hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành... cập nhật thường xuyên các văn bản mới của cấp trên trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính.
5. Hiện đại hóa hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.
- Duy trì hệ thống quản lý văn bản điều hành bảo đảm 100% các văn bản và tài liệu được xử lý thông qua hệ thống mạng (trừ các văn bản mật); duy trì việc áp dụng hệ thống thu điện tử công vụ trong hoạt động hành chính. Duy trì dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đối với các TTHC
- Cập nhật lịch sát hạch lái xe ô tô hàng tháng; cập nhật tin tức, hoạt động của ngành, văn bản mới của cấp trên trên Website; Cập nhật công khai công cụ tra cứu trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC và nội dung TTHC trên trang thông tin điện tử thông qua hệ thống một cửa điện tử.
- Triển khai áp dụng phần mềm cấp đổi GPLX và trả GPLX trong ngày tại các trung tâm đào tạo sát hạch sau khi sát hạch xong. Duy trì đường truyền VPN và  mã hóa truyền tin để tiếp nhận hồ sơ đến các cơ sở đào tạo, các điểm cấp GPLX 2h sau khi sát hạch xong và trung tâm hành chính công của tỉnh
- Duy trì việc triển khai các thiết bị tường lửa, thiết thị lưu trữ, Phần mềm diệt virus cho các máy có cấu hình phù hợp, bảo đảm an ninh đối với hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm quản lý GPLX và hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống một cửa hiện đại hoạt động ổn định;
- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan, thưc hiện Khảo sát hiện trạng dữ liệu của Sở để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin của ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở.
Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:
Tiếp tục kiểm tra, rà soát các quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về giao thông vận tải; tổ chức đánh giá nội bộ theo đúng quy trình đã được ban hành.
Năm 2020, để  thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra.
Xác định mục tiêu và hành động ngay từ đầu năm 2020, Lãnh đạo Sở đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong từng lĩnh vực chuyên môn của các phòng để phấn đấu triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính; tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế “Một cửa” của Sở tại Trung tâm hành chính công theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư Số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2018 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Nhà nước của Sở; chú trọng tuyên truyền tổ chức và cá nhân thực hiện giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp đô 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
Năm 2020, tiếp tục phát huy tính sáng tạo, chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với cấp trên để triển khai tốt công tác cải cách hành chính; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác ;thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cải cách hành chính./.
File đính kèm: Quyết định 122/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

                                                                                             (Tin Văn phòng - Sở GTVT Gia Lai)
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai