You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày đăng bài: 18/01/2018
Năm 2017, Sở Giao thông vận tải đã đẩy mạnh công tác CCHC và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 như: đơn giản hóa, rút ngắn thời gian; thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, chất lượng phục vụ… Thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: triển khai kế hoạch CCHC; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Trong công tác CCHC đạt được kết quả khả quan trong cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước…với kết quả đạt được như sau:


1. Cải cách thể chế : Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực GTVT hết hiệu lực hoặc các văn bản không còn phù hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Niêm yết công khai 94 thủ tục hành chính ( 90 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và 04 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa liên thông” ) . Năm 2017, Tổng số DVCTT mức độ 3: 4TTHC và mức độ 4: 28 TTHC. Từ ngày 01/01/2017 đã triển khai tiếp nhận và trả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, đến nay đã giải quyết được 563 thủ tục. Đồng thời, từ ngày 01/5/2017 Sở đã tiến hành nhận và trả thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải sau 2 giờ nhận đủ hồ sơ theo quy định đến nay đã giải quyết được 3.020 thủ tục hành chính cắt giảm từ 01 đến 02 ngày so với thời gian quy định.
 Từ ngày 1 tháng 5 năm 2017, Sở đã tiến hành cấp đổi 2.700 GPLX sau 2 giờ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đối với các GPLX do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp và các GPLX các tỉnh khác (có dữ liệu trong hệ thống phần mền quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam).
Cấp mới GPLX ( sau khi sát hạch lái xe): Cấp GPLX trực tiếp được Sở Giao thông vận tải triển khai từ tháng 5/2016. Theo đó, sau khi học viên thực hiện xong các nội dung thi, hội đồng sát hạch rà soát, tổng hợp số liệu và chuyển danh sách qua mạng internet cho lãnh đạo Sở ký quyết định trúng tuyển. Trước đây, người dân sau khi trúng tuyển kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe phải chờ 10 ngày để được nhận GPLX mới. Nhưng hiện nay, Sở đã tổ chức cấp GPLX ngay tại các Trung tâm sát hạch lái xe và các địa điểm tổ chức sát hạch lái xe mô tô; trong vòng 02 giờ sau  khi người dân hoàn thành bài sát hạch, các thủ tục khác có liên quan sẽ được cấp GPLX và hồ sơ lái xe ngay tại nơi sát hạch lái xe. Đến nay đã cấp 8.394 GPLX (năm 2016: 2.352 GPLX; 2017: 6.042 GPLX).
Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 5905/UBND-NC ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đến nay, Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ hàng ngày tại các điểm giao dịch Bưu điện ở địa bàn của 16 huyện, thị xã và vùng sâu vùng xa đã nhận và giải quyết 4.447 hồ sơ đổi GPLX, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ cho việc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện đã thực hiện trả kết quả, từ ngày 01/01/2017- 16/11/2017 tổng số hồ sơ được nhận trả kết quả là 2.040 (bình quân hàng tháng gần 185 hồ sơ các loại) tại Bộ phận ‘‘Một cửa’’ của Sở.
3. Về cải cách tổ chức bộ máy và công vụ, công chức:
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Gia Lai. Thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, Sở đã kiện toàn bộ máy hoạt động của Sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. Trong năm, đã ban hành nhiều văn bản triển khai phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở. Đồng thời, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định. Tổ chức công khai địa chỉ cơ quan, website, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hộp thư điện tử để cá nhân, tổ chức nhận biết các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
4. Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ, Sở đã thực hiện công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện. Thực hiện cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; thực hiện triệt để việc tiết kiệm trong sử dụng điện; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm; trình, duyệt văn bản trước khi ban hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành... cập nhật thường xuyên các văn bản mới của cấp trên trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tiết kiệm chi phí trong công tác hành chính.
5. Hiện đại hóa hành chính
Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý văn bản điều hành hoạt động ổn định, bảo đảm 100% văn bản và tài liệu được trao đổi thông qua hệ thống mạng; cập nhật, đăng tải kịp thời các thông tin liên quan đến các lĩnh vực GTVT: Lịch sát hạch cấp GPLX hàng tháng, lịch trình vận chuyển hành khách các tuyến vận tải trong nước và quốc tế trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông, thủ tục hành chính, các dịch vụ công mức độ 2, 3, 4...trên trang thông tin điện tử của Sở; tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống một cửa hiện đại trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân, Sở Giao thông vận tải Gia Lai tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Giám đốc Sở với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 2 lần với chủ đề “ Chung tay cải cách hành chính ”. Các buổi đối thoại được thực hiện trực tuyến được chuẩn bị chu đáo về nội dung và cách thức triển khai thực hiện như thông báo về triển khai đối thoại trực tuyến với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, để  thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động của năm 2018 là: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.
Xác định mục tiêu và hành động ngay từ đầu năm 2018, Giám đốc Sở đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong từng lĩnh vực chuyên môn của các phòng để phấn đấu triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách thủ tục hành chính; tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế “Một cửa” tại Sở; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước của Sở; chú trọng tuyên truyền tổ chức và cá nhân thực hiện giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp đô 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích; gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai