CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE KỂ TỪ NGÀY 01/03/2021

Ngày đăng bài: 26/02/2021
Thực hiện Thông báo số 33/TB-VP ngày 25/02/2021 của Văn phòng  UBND tỉnh Gia Lai về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/21


Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 326/SGTVT-QLPT&NL ngày 25/02/2021; cho phép các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch xây dựng, tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe kể từ ngày 01/03/2021.
File đính kèm: Văn bản sô 326/SGTVT-QLPT&NL ngày 25/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
                                                                                      (Tin Phòng QLPT&NL- Sở GTVT Gia Lai)