Quay lại

KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra trong 6 tháng đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch: Công tác rà soát, xây dựng văn bản được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được duy trì và cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế nên các công việc của Sở được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt Sở Giao thông vận tải đã thực hiện khá tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC, làm hài lòng các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC tại Sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động hành chính “ một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai 96 thủ tục hành chính ( 93 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và 03 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa liên thông” )  trong đó: lĩnh vực vận tải 27 TTHC, lĩnh vực phương tiện người lái 29 TTHC, kết cấu hạ tầng giao thông 09` TTHC, thẩm định thiết kế, dự án 03 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 28 TTHC. Đồng thời, đăng tải 05 TTHC về lĩnh vực Đăng kiểm (thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Đăng kiểm trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công của Tỉnh.


* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Sở đã ban hành: Thông báo số 58/TB-SGTVT ngày 13 tháng 01 năm 2020 về Triển khai sử dụng phần mền dịch vụ công trực tuyến 3,4 và các TTHC tại một cửa Quốc gia; Thông báo số 570/TB-SGTVT ngày 01/4/2020 về Triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.
+  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về đổi GPLX Sở đã phối hợp với Bưu điện triển khai nhận hồ sơ qua Zalo, sau đó nhân viên Bưu điện nhập vào dịch vụ công mức độ 3 và hẹn người dân (theo phần mền dịch vụ công mức độ 3) đến chụp ảnh, sau đó được trả GPLX tại nhà. Đến nay đã triển khai xác nhận qua Zalo 370 hồ sơ.
+ Dịch vụ công trực tuyến 4: 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiến hành giải quyết thủ tục hành chính vận tải trong ngày 1.155  hồ sơ (lĩnh vực vận tải nộp trực tiếp 563 hồ sơ, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 623 hồ sơ chiếm 53%).
Sở đã tiến hành cấp đổi GPLX  trong ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đối với các GPLX do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp và các GPLX các tỉnh khác (có dữ liệu trong hệ thống phần mền quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam) trong 6 tháng đầu năm 2020 là 4.533 GPLX. Đồng thời, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ cho việc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện đã thực hiện nhận và trả kết quả, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 11.427 Hồ sơ (trong đó nhận là 4.780 hồ Sơ và trả kết quả là  5.242 hồ sơ và trả hồ sơ sau sát hạch 1.405 hồ sơ) của Sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã nhận 21.609 Hồ sơ, trong đó có 1.499 TTHC các loại và 19.603 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và cấp lại GPLX, Hồ sơ chưa đến hạn giải quyết là 507Hồ sơ (GPLX mất).
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra trong năm đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch đề ra.
                                                                               (Tin Văn phòng- Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại