Quay lại

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Triển khai Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Văn bản số 1045/VP-NC ngày 31/3/2020 về đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020. Thông báo số 02/TB-TTPVHCC ngày 31/3/2020 về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 Sở Giao thông vận tải tạm dừng trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sở thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải như sau:

 


I. Địa chỉ truy cập dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
1. Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp, đổi giấy phép lái xe:
Thực hiện tại địa chỉ:  https://dichvucong.gplx.gov.vn hoặc trên trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Cách thức và hướng dẫn thực hiện Sở đã đăng trên trang điện tử, đăng trên Fanpage của Sở Giao thông vận tải.
2. Đối với các Thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải dịch vụ công mức độ 4:
http://qlvt.mt.gov.vn/
https://vnsw.gov.vn/
3. Đối với lĩnh vực Kết cấu hạ tầng:
- Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác: Dịch vụ công mức độ 3: https://dichvucong.mt.gov.vn.
- Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác: Dịch vụ công mức độ 4 https://dichvucong.mt.gov.vn
4. Đối với lĩnh vực Thủy nội địa: Dịch vụ công mức độ 3: https://dichvucong.mt.gov.vn
II. Sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích:
Các cá nhân, tổ chức liên hệ tổng đài phục vụ hành chính công tỉnh (0269.3888.222) để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà hoặc địa điểm theo yêu cầu.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cá nhân, đơn vị thông tin đến Sở Giao thông vận tải Gia Lai 0269 3875924; 02693824248 để được kịp thời hướng dẫn và giải quyết./.
                                                        (Theo Thông báo số 570/TB-SGTVT ngày 01/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại