Quay lại

KẾT QUẢ CCHC QUÝ I NĂM 2020

KẾT QUẢ CCHC QUÝ I NĂM 2020

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-SGTVT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 với các mục tiêu: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh tạo bước chuyển biến mới trong ngành Giao thông vận tải.


Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC tại Sở; chấp hành nghiêm túc các văn bản quy định về thực hiện TTHC đã được công bố. Sở phối hợp với Bưu điện tỉnh niêm yết công khai một số TTHC trong đổi Giấy phép lái xe được người dân thường xuyên thực hiện tại 16 Bưu cục các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; thông tin cụ thể danh sách 20 TTHC được Sở rút ngắn thời gian thực hiện ( giảm từ  01, 02, 05 và 10 ngày ) và giải quyết trong ngày; công khai thưc hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 22 TTHC, mức độ 4 đối với 24 TTHC trên Trang điện tử của Sở; công khai thông tin tiếp nhận và tiến độ giải quyết các TTHC trên màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động hành chính “ một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai 99 thủ tục hành chính ( 96 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và 03 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa liên thông” )  trong đó: lĩnh vực vận tải 30 TTHC, lĩnh vực phương tiện người lái 29 TTHC, kết cấu hạ tầng giao thông 09` TTHC, thẩm định thiết kế, dự án 03 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 28 TTHC. Đồng thời, đăng tải 05 TTHC về lĩnh vực Đăng kiểm (thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Đăng kiểm trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
*  Từ ngày 16/12/2019-13/03/2020 đã nhận vào 16.558  hồ sơ; Đã giải quyết 15.865 (trong đó có 1.273 hồ sơ các loại và 14.592 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và cấp lại GPLX) và chưa đến hẹn 693 hồ sơ GPLX mất.
Sở đã tiến hành giải quyết tiếp nhận và trả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, được 429 hồ sơ (đạt 429/1.001 chiếm 43%).  Giải quyết TTHC trong ngày: Từ ngày 16/12/2019 đến 13/3/2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiến hành giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định là 1.001 hồ sơ cắt giảm từ 02, 03 đến 05 ngày so với thời gian quy định; cấp đổi GPLX do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp và các GPLX các tỉnh khác (có dữ liệu trong hệ thống phần mền quản lý GPLX của Tổng cục đường bộ Việt Nam) là 4.065 GPLX. Cấp mới GPLX sau khi sát hạch 2 giờ GPLX 197 hồ sơ. Tổng số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 5.263 hồ sơ. Đồng thời, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ cho việc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện đã thực hiện nhận vàtrả kết quả từ ngày 16/12/2019 đến 13/3/2020 tổng số hồ sơ được nhận  là 2.500 hồ sơ  và trả kết quả là  3.754 hồ sơ (trong đó có GPLX, giấy phép liên vận và một số TTHC khác).
Nhìn chung, công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch: Công tác rà soát, xây dựng văn bản được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế nên các công việc của Sở. Đặc biệt Sở Giao thông vận tải đã thực hiện khá tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC, làm hài lòng các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC tại Sở.
                                                                                               (Tin Văn phòng - Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại