You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh Gia Lai

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
472/QĐ-UBND 07/08/2015 Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg
468/QĐ-UBND 06/08/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 đến năm 2020
396/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020
386/QĐ-UBND 08/07/2015 Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12/CT-UBND 24/06/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
365/QĐ-UBND 24/06/2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 về phát triển đẩy mạnh công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
299/QĐ-UBND 26/05/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v quy định giá dịch vụ xe ra, vào địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa tại Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh huyện Đức Cơ
430/QĐ-UBND 18/05/2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính đặc thù và liên thông trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND 12/05/2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
247/QĐ-UBND 24/04/2015 Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
08/CT-UBND 27/02/2015 Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020
98/QĐ-UBND 13/02/2015 Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai năm 2015 và định hướng đến năm 2020
09/2015/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
65/QĐ-UBND 05/02/2015
Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Khóa X- kỳ họp thứ tám
28/KH-BATGT 05/02/2015 Kế hoạch 28/KH-BATGT ngày 05/02/2015 của Ban ATGT tỉnh Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm TT ATGT năm 2015
62/QĐ-UBND 04/02/2015 Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020
06/2015/QĐ-UBND 02/02/2015
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về phân cấp quản lý đối với tài sản nhàn nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND 22/01/2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh
04/2015/QĐ-UBND